Climate Leadership to program budujący społeczność liderów zmiany w biznesie na rzecz osiągnięcia neutralności klimatycznej.

Dlaczego Climate Leadership?

Najnowszy, ogłoszony w ubiegłym roku raport IPCC (Międzyrządowego Zespołu ds. Zmian Klimatu) nie pozostawia wątpliwości:

zmiany klimatu dzieją się na naszych oczach, a za ich gwałtowne przyspieszenie w ostatnich dziesięcioleciach odpowiada człowiek.

Jeśli mamy mieć jakąkolwiek szansę na zatrzymanie kryzysu klimatycznego, biznes musi podjąć radykalne kroki na poziomie podstawowych produktów i usług, procesów produkcyjnych i zarządczych, a nawet całych modeli biznesowych.

Transformacja wzorców produkcji i konsumpcji dotknie samego rdzenia modeli biznesowych, wymuszając bardziej efektywne korzystanie z surowców oraz konkretne, mierzalne działania na rzecz redukcji emisji gazów cieplarnianych.

Na Zgromadzeniu Ogólnym ds. Środowiska ONZ w marcu 2019 roku, przyjęta została rezolucja (UNEP/EA.4/L.5) „Rozwiązywanie Problemów Środowiskowych Poprzez Zrównoważone Praktyki Biznesowe”, wzywająca sektor prywatny do zintensyfikowania działań na rzecz wdrażania, zwiększania skali i powielania zrównoważonych praktyk biznesowych.

Sekretarz Generalny Antonio Guterres apeluje do wszystkich liderów o natychmiastowe podjęcie konkretnych działań, jakie pozwolą by w ciągu następnej dekady zredukować emisje gazów cieplarnianych o 45%. Jest to warunkiem koniecznym dla osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 roku.

Idea programu

Uczestnicy programu Climate Leadership

Uczestnicy programu Climate Leadership to wybrane firmy, świadome swojej roli w procesie osiągania neutralności klimatycznej i potrafiące dostrzec w zmianie szansę na rozwój. Firmy te podejmują konkretne działania, które w wymierny sposób zmniejszają negatywny wpływ produktów i usług na środowisko lub są odpowiedzią na wyzwania związane z adaptacją do zmian klimatu (w tym szczególnie, zachowania jakości życia człowieka).

Misja programu

Neutralność klimatyczna biznesu.

Idea

Firmy podejmują konkretne, wymierne zobowiązania w zakresie działań rynkowych i własnych, dotyczących zmniejszenia negatywnego wpływu na klimat.

Cel programu

Celem programu jest wsparcie systematycznego wdrażania rzeczywistych zmian w ofercie rynkowej największych firm – nowe produkty/usługi, zmiana istotnych cech oferowanych produktów/usług, zmiana procesu wytwarzania, zmiany w łańcuchu dostaw – będących odpowiedzią na kryzys klimatyczny i związane z nim zagrożenia.

Komunikacja

aktywne nagłaśnianie zgłoszonych zobowiązań i wdrażanych działań na dedykowanej platformie internetowej włączającej w inicjatywę konsumentów, środowiska naukowe i pozarządowe; działania komunikacyjne prowadzone z partnerem medialnym; intensywna komunikacja za pośrednictwem mediów społecznościowych.

Eksperckie wsparcie

podjęte zobowiązania będą konsultowane z ekspertami zewnętrznymi.

Kluczowe daty

2019

7 listopada

Inauguracja Programu

podczas wydarzenia organizowanego w ramach Partnerstwa SDGs „Razem dla Środowiska”

2020

4 czerwca

Podsumowanie I edycji

Podczas konferencji, na której uczestnicy programu zaprezentują podjęte zobowiązania

Jak działa program?

Climate Leadership to program budujący społeczność liderów realnej zmiany w biznesie na rzecz zrównoważonego rozwoju.

Jest jednocześnie narzędziem motywacji i inspiracji do podejmowania odważnych i konkretnych wyzwań. Podejmijmy te wyzwania wspólnie!

Po pozytywnej ocenie zobowiazania przez ekspertów, firma otrzyma prawo do posługiwania się logo programu Climate Leadership.

Korzyści dla firm przystępujących do programu

włączenie firmy w nurt globalnych działań na rzecz zrównoważonego rozwoju budowanych pod auspicjami UN Environment

istotny wkład w realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju i Agendy 2030

wyjście naprzeciw oczekiwaniom gwałtownie rosnącej grupy klientów/ konsumentów świadomych odpowiedzialności klimatycznej firm

zwiększenie innowacyjności i przewagi konkurencyjnej poprzez wdrożenie realnej zmiany w sposobie prowadzenia biznesu, polegającej na wprowadzeniu na rynek odpowiedzialnych produktów/usług

wzmocnienie reputacji marki poprzez współpracę z UN Environment

zwiększenie zaufania interesariuszy, pracowników i przyszłych pracowników (employer branding), a także partnerów społecznych i publicznych

współpraca z ekspertami ze środowiska nauki i praktyki wspierającymi zdefiniowanie zobowiązań oraz monitorującymi realizację deklarowanej, wprowadzanej zmiany

możliwość promocji własnych produktów/usług związanych z podjętym zobowiązaniem

dodatkowy kanał komunikowania zaangażowania firmy w działania na rzecz klimatu

Kontakt

Małgorzata Konkol

Centrum UNEP/GRID-Warszawa

@: malgorzata.konkol@gridw.pl

M: 784 484 104

Anna Wrzosek

Centrum UNEP/GRID-Warszawa

@: anna.wrzosek@gridw.pl

M: 697 715 089