Uczestnicy

Uczestnikami programu Climate Leadership są wybrane podmioty gospodarcze, w których panuje zrozumienie dla roli jaką mogą odegrać w procesie osiągania neutralności klimatycznej. Dostrzegając dla siebie szansę na rozwój w adaptacji do zmieniającego się świata, uczestnicy Programu podejmują konkretne działania, które w wymierny sposób zmniejszają negatywny wpływ produktów i usług na środowisko lub są odpowiedzią na wyzwania związane z adaptacją do zmian klimatu (w tym szczególnie, zachowania warunków dla ciągłości jakości życia ludzi).

Uczestnicy Programu wypracowują swoje zobowiązania klimatyczne, obejmujące cel i szczegółowy plan jego realizacji, przy współpracy z ekspertami programu Climate Leadership. W trakcie edycji, firmy rozpoczynają wdrażanie planów wyznaczających kierunek dla koniecznej transformacji, stając się tym samym liderami rynku.

Firmy, które zobowiązały się do działania na rzecz neutralności klimatycznej w 1. edycji Programu

liczba uczestników: 10

start: 7 listopada 2019

koniec: 4 czerwca 2020

W Orange jesteśmy przekonani, że działania dla klimatu muszą wpisywać się w strategię i bieżącą działalność firmy. Dlatego – obok np. optymalizacji zużycia energii, pozyskiwania jej ze źródeł odnawialnych czy oferowania samorządom platform smart city do zrównoważonego zarządzania usługami dla mieszkańców – pomagamy naszym klientom być bardziej eko. Jednym z przykładów jest program odkupu używanych telefonów komórkowych, którym w ten sposób dajemy szansę na drugie życie.

Jacek Hutyra, Climate Officer Orange Polska

Zobowiązanie klimatyczne Grupy Orange:

Osiągnięcie zerowej emisji dwutlenku węgla do 2040 r. Odzyskanie z rynku 30% całkowitej sprzedaży telefonów komórkowych do roku 2025, w krajach Europy, gdzie marka Orange jest obecna.

Obszary w ramach których firma podjęła działania:

Gospodarka o Obiegu Zamkniętym

Zapobieganie postępującym zmianom klimatycznym to obowiązek nas wszystkich – obywateli, władz, firm oraz instytucji. Głęboko wierzę, że naszą rolą jako Banku Zielonych Zmian jest wspieranie klientów w ograniczaniu negatywnego wpływu na środowisko. Podejmujemy szereg działań na rzecz wspierania transformacji energetycznej i będziemy je intensyfikować, dlatego też dołączyliśmy do inicjatywy Climate Leadership. Jestem dumny z działań naszego Banku oraz Grupy BNP Paribas na rzecz budowania świata sprawiedliwego i zrównoważonego.

Przemek Gdański, Prezes Zarządu Banku BNP Paribas

Zobowiązanie klimatyczne BNP Paribas Bank Polska S.A.:

Rozwój oferty produktów i usług Banku wspierających transformację energetyczną: osób indywidualnych, wspólnot mieszkaniowych i przedsiębiorstw.

Obszary w ramach których firma podjęła działania:

Zrównoważone Finansowanie

Zobowiązanie klimatyczne Coca-Cola HBC Polska:

Do 2025 roku: 100% opakowań konsumenckich będzie zdatne do recyklingu, 35% wszystkich butelek PET będzie pochodziło z materiału PET z recyklingu lub z odnawialnych materiałów, zbiórka ekwiwalentu 75% opakowań wprowadzanych na rynek.

Obszary w ramach których firma podjęła działania:

Eko-opakowania

Zobowiązanie klimatyczne ERGO Hestia S.A.:

Redukcja emisji dwutlenku węgla w 2020 r. co najmniej o 5% w stosunku do roku 2019.

Obszary w ramach których firma podjęła działania:

Wskaźniki Pozafinansowe

Skutki zmian klimatu zobowiązują wszystkich do podjęcia realnych działań, które mogą je ograniczyć. Z każdym dniem rośnie w tym zakresie rola instytucji finansowych takich jak nasz Bank. Dotychczasowe efekty działalności Banku Ochrony Środowiska oraz innych ekobanków za granicą pokazują, że „zielone banki” dzięki unikalnym kompetencjom - wiedzy w dziedzinie ochrony środowiska i znajomości potrzeb w tym zakresie - wspierają i stymulują ekoinwestycje.

Emil Ślązak, p.o. Prezesa Zarządu Banku Ochrony Środowiska

Zobowiązanie klimatyczne Banku Ochrony Środowiska S.A.:

Finansowanie przedsięwzięć, które oszczędzają zasoby naturalne i zapobiegają ich marnotrawstwu.

Obszary w ramach których firma podjęła działania:

Zrównoważone Finansowanie

Odpowiedzialność biznesu wobec ludzi i planety jeszcze nigdy nie była tak ważna jak dziś. Przeciwdziałanie marnowaniu żywności, ograniczenie naszego śladu węglowego, walka z plastikiem i promowanie dobrego, zdrowego jedzenia są wpisane w strategię Auchan. Do roku 2022 100% opakowań marki własnej Auchan będzie się nadawać do recyklingu, ponownego użycia, lub kompostowania, o 20% ograniczymy emisję CO2 z transportu i o 25% zredukujemy zużycie energii w naszych sklepach.

Gérard Gallet, dyrektor generalny

Zobowiązanie klimatyczne Auchan Retail Polska:

Auchan w ramach strategii na lata 2020-2022 chce walczyć z marnotrawstwem i użyciem plastiku. Do 2022 roku 100% opakowań marki własnej ma nadawać się do ponownego użycia, recyklingu, kompostowania.

Obszary w ramach których firma podjęła działania:

Eko-opakowania

Realizując strategię transformacji żywieniowej oraz prowadząc firmę w sposób zrównoważony, stale ograniczamy nasz negatywny wpływ na środowisko. Jednym z naszych priorytetów jest redukcja wykorzystania plastiku, do której dążymy m.in. poprzez ograniczanie masy opakowań marki własnej czy oferowanie opakowań wielokrotnego użytku. Stawiamy sobie ambitne cele i cieszymy się, że możemy realizować je wspólnie z naszymi koleżankami i kolegami, klientami oraz partnerami biznesowymi.

Justyna Orzeł, Wiceprezes Zarządu i Sekretarz Generalna

Zobowiązanie klimatyczne Carrefour Polska Sp. z o.o.:

Wprowadzenie do 2025 r. 100% opakowań własnej marki nadających się do recyklingu lub kompostowania, a także zmniejszenie masy opakowań własnej marki do 2022 roku o 5% w porównaniu z 2017 r.

Obszary w ramach których firma podjęła działania:

Eko-opakowania

Troska o środowisko jest na stałe wpisana w strategię zrównoważonego rozwoju Grupy Żywiec, którą realizujemy pod hasłem Warzymy Lepszy Świat. Od lat minimalizujemy negatywny wpływ na środowisko, ograniczając emisję dwutlenku węgla na każdym etapie naszej działalności, promując butelki zwrotne i optymalizując zużycie wody w naszych browarach. Stale zmniejszamy także ilość odpadów, poddając je recyklingowi lub odzyskowi, a pozostałości po produkcji przeznaczamy na paszę dla zwierząt.

Magdalena Brzezińska, Dyrektor ds. korporacyjnych

Zobowiązanie klimatyczne Grupy Żywiec:

Do 2025 roku: Zużycie wody w produkcji piwa we wszystkich naszych browarach nie będzie większe niż 3,5 hl/hl (wynik w 2019 2,79 hl/hl), emisja CO2 w produkcji nie przekroczy 5,1 kg CO2e/hl (wynik w 2019 3,48 kg CO2e/hl), a w dystrybucji piwa 2,42 kg CO2e/hl (wynik w 2019 3,00 kg CO2e/hl).

Obszary w ramach których firma podjęła działania:

Gospodarka o obiegu zamkniętym

W Żywiec Zdrój jesteśmy świadomi naszej roli w procesie osiągania neutralności klimatycznej - od lat konsekwentnie dążymy m.in. do obniżenia śladu węglowego naszych produktów, a także aktywnie angażujemy się w budowanie systemu efektywnej zbiórki i recyklingu odpadów. Wierzymy, że będąc częścią programu Climate Leadership będziemy w stanie, wspólnie z partnerami, zainicjować rzeczywiste zmiany i zainspirować do działania innych.

Edyta Krysiuk – Kowalczyk, Dyrektor ds. Jakości i Zrównoważonego Rozwoju

Zobowiązanie klimatyczne Żywiec-Zdrój S.A.:

Redukcja „śladu węglowego” o 50% do roku 2020 w odniesieniu do roku bazowego (2007). „Carbon Neutrality” (zero net) dla całej marki do roku 2030.

Obszary w ramach których firma podjęła działania:

Wskaźniki pozafinansowe

Zobowiązanie klimatyczne IKEA Retail Sp. z o.o. IKEA Distribution Services S.A.:

Zwiększenie efektywności pakowania i przeładunku towarów, zużywając mniej surowców. Do 2030 roku używanie materiałów w 100% nadających się do ponownego wykorzystania lub recyklingu.

Obszary w ramach których firma podjęła działania:

Eko-opakowania

Nic się nie zmieni, jeżeli nie zaczniemy działać