utworzono: 2022-02-25

W obliczu konfliktu w Ukrainie

foto

16 Cel Zrównoważonego Rozwoju Agendy 2030 brzmi: promować pokojowe i inkluzywne społeczeństwa, zapewnić wszystkim ludziom dostęp do wymiaru sprawiedliwości oraz budować na wszystkich szczeblach skuteczne i odpowiedzialne instytucje, sprzyjające włączeniu społecznemu.

Jako część rodziny Organizacji Narodów Zjednoczonych wyrażamy solidarność z narodem ukraińskim w tym trudnym momencie historii. ONZ w pełni popiera suwerenność, niezależność i integralność terytorialną Ukrainy w jej granicach uznanych przez społeczność międzynarodową.

Sekretarz Generalny ONZ wzywa wszystkie odpowiednie podmioty do skupienia wysiłków na zapewnieniu natychmiastowego zaprzestania działań wojennych, ochronie ludności cywilnej i infrastruktury cywilnej, zapobieganiu wszelkim działaniom i oświadczeniom, które mogą dalej eskalować niebezpieczną sytuację na Ukrainie i wokół niej, oraz priorytetowym traktowaniu dyplomacji w celu rozwiązania wszystkich problemów spokojnie.

Poniżej publikujemy pełną treść przesłania Sekretarza Generalnego ONZ, António Guterresa:

Obserwujemy rosyjskie operacje wojskowe na suwerennym terytorium Ukrainy na skalę, jakiej Europa nie widziała od dziesięcioleci.

Dzień po dniu staje się jasne, że takie jednostronne środki są bezpośrednio sprzeczne z Kartą Narodów Zjednoczonych.

Karta mówi wyraźnie: „Wszyscy członkowie powinni powstrzymywać się w swoich stosunkach międzynarodowych od groźby lub użycia siły przeciwko integralności terytorialnej lub niezależności politycznej jakiegokolwiek państwa lub w jakikolwiek inny sposób niezgodny z celami Organizacji Narodów Zjednoczonych”.

Użycie siły przez jeden kraj przeciwko drugiemu jest odrzuceniem zasad, których każdy kraj członkowski zobowiązał się przestrzegać.

Dotyczy to obecnej ofensywy wojskowej.

To jest złe.

To sprzeczne z Kartą.

To jest niedopuszczalne.

Ale to nie jest nieodwracalne.

Powtarzam mój apel z wczorajszego wieczoru do prezydenta Putina:

Zatrzymaj operację wojskową.

Sprowadź wojska z powrotem do Rosji.

Znamy żniwo, jakie zbiera wojna.

Wraz ze wzrostem liczby zgonów widzimy coraz więcej obrazów strachu, udręki i terroru w wielu częściach Ukrainy.

Ludzie – zwykli niewinni ludzie – zawsze płacą najwyższą cenę.

Dlatego Organizacja Narodów Zjednoczonych intensyfikuje nasze operacje humanitarne na Ukrainie i wokół niej.

Ogłaszam, że na pilne potrzeby natychmiast przeznaczymy 20 mln dolarów z Centralnego Funduszu Reagowania Kryzysowego.

My i nasi partnerzy humanitarni jesteśmy zaangażowani w bieżące wspieranie ludzi w potrzebie na Ukrainie.

Personel ONZ pracuje po obu stronach linii kontaktowej, kierując się zawsze humanitarnymi zasadami neutralności, bezstronności, człowieczeństwa i niezależności.

Zapewniamy ratującą życie pomoc humanitarną potrzebującym, niezależnie od tego, kim są i gdzie się znajdują.

Ochrona ludności cywilnej musi być naszym priorytetem numer jeden.

Należy przestrzegać międzynarodowego prawa humanitarnego i praw człowieka.

Decyzje nadchodzących dni ukształtują nasz świat i bezpośrednio wpłyną na życie milionów ludzi.

Zgodnie z Kartą, nie jest za późno, aby uratować to pokolenie przed plagą wojny.

Potrzebujemy pokoju.

Dziękuję.

Nie pozostawić nikogo w tyle

Podobnie jak inne kraje członkowskie ONZ, w 2015 roku Ukraina włączyła się do globalnego nurtu zmiany w kierunku zrównoważonego rozwoju. Punktem wyjścia był partycypacyjny proces dostosowania globalnych Celów Zrównoważonego Rozwoju i ich wskaźników do lokalnych uwarunkowań kraju. Każdy globalny cel został zrewidowany w kontekście lokalnej specyfiki. W efekcie, bazując na zasadzie "Nie pozostawić nikogo w tyle", opracowany został dla Ukrainy narodowy strategiczny plan działań do roku 2030. W procesie monitorowania realizacji celów kluczowe jest jednak to, aby zapewnić globalną platformę dla wszystkich państw członkowskich do szerokiego uczestnictwa. W tym procesie każde państwo członkowskie jest niezbędne.

Słowa wsparcia

Wiele polskich organizacji i instytucji publikuje swoje deklaracje, ogłasza pełne wsparcie lub dołącza się do organizowanych akcji na rzecz pomocy Ukraińcom. Przykładem wyrazu solidarności w duchu Celów Zrównoważonego Rozwoju i zobowiązań Agendy 2030 jest dzisiejsze oświadczenie Forum Odpowiedzialnego Biznesu, zaczynające się od słów:

“Jako Stowarzyszenie Forum Odpowiedzialnego Biznesu, największa w Polsce organizacja zajmująca się koncepcją społecznej odpowiedzialności biznesu w kompleksowy sposób i koordynująca w Polsce Kartę Różnorodności, pragniemy wyrazić solidarność i wsparcie dla narodu ukraińskiego.

Wielu i wiele z Was, mieszkających w Polsce to nasi bliscy, koledzy i koleżanki, sąsiedzi i sąsiadki, osoby, które spotykamy na co dzień. Często też razem pracujemy, co wzbogaca nas jako ludzi. Z Waszej pracy i doświadczeń korzystają też poszczególne firmy i polska gospodarka. (...).”

Opublikowane pierwotnie 2022-02-25 w serwisie Centrum UNEP/GRID-Warszawa

Nic się nie zmieni, jeżeli nie zaczniemy działać

Twórcy Programu

Maria Andrzejewska

Bolesław Rok

Koordynator Programu

Michał Purol

Centrum UNEP/GRID-Warszawa

michal.purol@gridw.pl

+48 608 411 486

Organizator

GRID

Patronat Medialny

Rzeczpospolita300gospodarkaTygodnik klimatycznyEko Guruświat ozeTeraz Środowisko
Food FaktyArchitecture SnobArchitekturaHotel ManagementNNO - nienieodpowiedzialniEcoeconomia

Partnerzy Programu

KoźmińskiChapter Zero PolandHavasKancelaria prawna Woźnic & Partners Spółka Jawna

© Climate Leadership 2022. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Icons made by Freepik from www.flaticon.com