utworzono: 2022-06-22

Finansowanie zielonej transformacji podczas finałowego spotkania Sustainable Leaders’ Hub

foto

Czerwiec to miesiąc zakończenia pierwszej edycji Sustainable Leaders’ Hub. Uczestniczące w finałowym spotkaniu osoby zapoznały się z niezwykle istotnym elementem zmiany modeli biznesowych - finansowaniem zrównoważonego rozwoju.

Gośćmi wydarzenia, prowadzonego przez Bartłomieja Kozka - kierownika działu zielonej transformacji Centrum UNEP/GRID-Warszawa - tym razem byli przedstawiciele sektora finansowego. Stanowi on niezwykle istotny element układanki, która składa się na zmianę modeli biznesowych na bardziej przyjazne dla ludzi i środowiska. Od tego, jakiego typu inwestycje wspiera, zależy tempo tych zmian.

Wytyczanie ścieżki

Przegląd globalnych trendów w zakresie zazieleniania sektora rozpoczął Daniel Bouzas Luis - regionalny koordynator na Europę z ramienia UNEP FI - inicjatywy finansowej Programu ONZ ds. Środowiska, skupiającej się na promowaniu dobrych praktyk środowiskowych wśród banków, instytucji ubezpieczeniowych oraz inwestycyjnych, której Centrum jest polskim partnerem.

W trakcie swojej prezentacji przedstawiciel UNEP FI wskazał na rolę swojej instytucji, realizującej partnerską współpracę między ONZ a globalnym sektorem finansowym. Wśród swoich zadań ma m.in. opracowywanie standardów, mających kierować finansowaniem zrównoważonych inwestycji, a także poszerzanie wiedzy swoich partnerów o wpływie regulacji, takich jak unijna taksonomia.

Zainteresowanie tej instytucji nie ogranicza się wyłącznie do kwestii klimatycznych, dzięki czemu może ona poszerzać horyzonty sektora finansowego również w zakresie różnorodności biologicznej, kwestii społecznych oraz pozytywnego wpływu na różnego rodzaju interesariuszy. Wśród swoich europejskich priorytetów ma m.in. poszerzanie swojej bazy członkowskiej w Europie Środkowej.

Daniel Bouzas Luis zaprezentował realizowane w ramach UNEP FI normy sektorowe oraz dobrowolne koalicji, mające wspierać zieloną transformację sektora finansowego. Zaprezentował również zestaw publikacji, mających wspierać go w procesie wyznaczania zgodnych z konsensusem naukowym celów z zakresu redukcji emisji gazów cieplarnianych i osiąganiu celu neutralności klimatycznej.

Finansowanie zmian

Wyposażone w taką wiedzę instytucje z sektora mogą dodatkowo inspirować się działaniami organizacji, takich jak Międzynarodowa Korporacja Finansowa (International Finance Corporation, IFC), będąca częścią grupy Banku Światowego. Reprezentująca IFC Berit Lindholdt Lauridsen, będąca w niej ekspertką do spraw finansowania klimatycznego, wskazywała na podejmowane przez nią działania z zakresu inwestycja, wsparcia merytorycznego oraz pozyskiwania kapitału.

Zielone finanse udaje się jej zaprząc do finansowania działań w kluczowych dla zielonej transformacji, takich jak energetyka, miasta, przemysł, transport oraz rolnictwo, zasoby lądowe i wodne. Przedstawiła również krótką historię rozwoju sektora zrównoważonego finansowania, w której istotnym kamieniem milowym było m.in. wypuszczenie przez Polskę pierwszych zielonych obligacji na szczeblu krajowym w roku 2016.

Jak zauważyła w sesji pytań i odpowiedzi choć sektor ten kojarzy się głównie z Europą Zachodnią czy Ameryką Północną to w ostatnich latach rozwija się dynamicznie również na innych rynkach, jak np. w Chinach. Zwróciła uwagę na to, że 80% zielonych obligacji tworzonych jest na potrzeby sfinansowania inwestycji w trzech głównych segmentach rynku: energetyce, transporcie i budownictwie. Obok nich rozwija się kolejny trend - finansowania zrównoważonego rozwoju nieograniczającego się wyłącznie do jego aspektów środowiskowych.

Rozumienie kontekstu

Oprócz perspektywy globalnej nie zabrakło również czasu na dobre praktyki z Polski, o których mówił Michał Szalast-Dao Quy - ekspert do spraw CSR i zrównoważonych finansów w BNP Paribas Bank Polska.

W trakcie swojej prezentacji zauważył, że w ostatnich latach ryzyka środowiskowe zaczęły zajmować coraz bardziej istotną część wyzwań, odnotowywanych w publikacjach, takich jak cykl Światowego Forum Ekonomicznego (WEF) pt. „Global Risks Report”. Kwestie środowiskowe stanowić mają również coraz ważniejszy punkt odniesienia dla otoczenia biznesowego - od konkurencyjnych firm po oczekiwania konsumenckie i inwestorskie oraz regulacje.

Dla banku takiego jak BNP kluczowymi zadaniami w obliczu tak zarysowanej transformacji staje się wspieranie biznesu w zmianie jego modelów biznesowych, poprawianiu efektywności energetycznej i surowcowej czy wypracowywaniu innowacyjnych rozwiązań. Istotne jest również minimalizowanie ryzyk, wpisujących się w zakres ESG (środowiskowych, społecznych oraz związanych z ładem korporacyjnym).

Globalna Grupa BNP Paribas stawia sobie konkretne cele, związane z planowaną skalą udzielanych partnerom zrównoważonych pożyczek, emitowanych obligacji oraz realizowanych inwestycji. Jej polski oddział chce być liderem zrównoważonych finansów w naszym kraju, wspierających partnerów biznesowych oraz lokalne społeczności w procesie zielonej transformacji.

Myślenie o przyszłości

Zielone finanse wchodzą do głównego nurtu. Wraz z rosnącą świadomością potrzeby ochrony klimatu i środowiska rosną również potrzeby, związane ze spełnianiem wymagań regulacyjnych czy oczekiwań interesariuszy. Świadomość tego, że np. coraz więcej banków prowadzą politykę wyłączeń, rezygnując z udzielania wsparcia np. inwestycjom w energetykę węglową, pozwala lepiej odnaleźć się w dynamicznie zmieniającym się otoczeniu inwestycyjnym.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Projekt realizowany przy wsparciu Ambasady USA w Polsce. Materiał został sfinansowany z grantu przyznanego przez Departament Stanu USA. Opinie, stwierdzenia i wnioski w nim zawarte należą do jego autorów i nie muszą odzwierciedlać stanowiska Departamentu Stanu USA. foto

Opublikowane pierwotnie 2022-06-22

Nic się nie zmieni, jeżeli nie zaczniemy działać

Twórcy Programu

Maria Andrzejewska

Bolesław Rok

Koordynator Programu

Michał Purol

Centrum UNEP/GRID-Warszawa

michal.purol@gridw.pl

+48 608 411 486

Organizator

GRID

Patronat Medialny

Rzeczpospolita300gospodarkaTygodnik klimatycznyEko Guruświat ozeTeraz Środowisko
Food FaktyArchitecture SnobArchitekturaHotel ManagementNNO - nienieodpowiedzialniEcoeconomia

Partnerzy Programu

KoźmińskiChapter Zero PolandHavasKancelaria prawna Woźnic & Partners Spółka Jawna

© Climate Leadership 2022. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Icons made by Freepik from www.flaticon.com