utworzono: 2021-04-28

Eksperci Centrum o rozwiązaniach dla miast opartych na naturze w najnowszej publikacji Foresight Brief dla UNEP

Obecnie połowa populacji Ziemi żyje na terenach zurbanizowanych, a prognozy sugerują, że do połowy wieku odsetek ten prawdopodobnie wzrośnie nawet do 68% (Departament ONZ Spraw Gospodarczych i Społecznych).

Ekspansja miast mocno zubożyła zasoby naturalne, pochłonęłoa ogromne przestrzenie i doprowadziła do degradacji cennych ekosystemów. Taki trend prawdopodobnie utrzyma się w przyszłości, a jeśli nie podejmiemy natychmiastowych działań, będzie się nasilał.

23. wydanie Foresight Brief UNEP opisuje potencjalne ścieżki wsparcia i finansowania rozwiązań opartych na naturze (NbS - Nature-based Solutions), które mogą poprawić różnorodność biologiczną w miastach, a także zmniejszyć zanieczyszczenie i gazy cieplarniane, poprawiając w ten sposób zdrowie ludzi.

Eksperci z Centrum UNEP/GRID-Warszawa - dr Zbigniew Szkop, dr Monika Szewczyk oraz dr Piotr Mikołajczyk - opisują potencjalne sposoby na wspieranie inwestycji opartych na naturze, które mogą odgrywać kluczową rolę w walce ze skutkami zmian klimatu. Zmiany klimatyczne znacznie poszerzyły pierwotny zakres problemów środowiskowych, ekonomicznych i społecznych spowodowanych urbanizacją - w związku z tym adaptacja do zmian klimatu na obszarach miejskich jest dziś kluczowym priorytetem. NbS może okazać się niezwykle pomocny w sprostaniu temu wyzwaniu. Zarówno władze miasta, jak i mieszkańcy stają się coraz bardziej świadomi tego faktu, dlatego też coraz częściej NbS są traktowane jako element miejskich strategii adaptacji do klimatu.

Autorzy publikacji przytaczają kilka case studies i podają konkretne przykłady zastosowania tego typu rozwiązań na świecie. Podają także możliwości finasowania inwestycji NbS, biorąc pod uwagę perspektywę finansów publicznych.

Opublikowane pierwotnie 2021-04-28 w serwisie Centrum UNEP/GRID-Warszawa

Nic się nie zmieni, jeżeli nie zaczniemy działać