utworzono: 2022-04-07

BNP Paribas Bank Polska S.A. po raz trzeci w programie

foto

Po raz trzeci do programu Climate Leadership organizowanego przez Centrum UNEP/GRID-Warszawa dołącza BNP Paibas Bank Polska S.A. W poprzednich edycjach bank podejmował zobowiązania w zakresie edukacji i rozwoju Sustainable Community odpowiedzialnego za strategiczne projekty ESG, wspierające realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju oraz rozwoju oferty produktów i usług wspierających transformację energetyczną: osób indywidualnych, wspólnot mieszkaniowych i przedsiębiorstw.

BNP Paribas Bank Polska S.A.

BNP Paribas Bank Polska S.A. jest częścią międzynarodowej grupy bankowej BNP Paribas obecnej w 68 krajach. Stanowi dominującą spółkę w Grupie Kapitałowej BNP Paribas Bank Polska S.A.

Jesteśmy Bankiem uniwersalnym o globalnym zasięgu. Kierujemy w Polsce usługi do Klientów detalicznych, Wealth Management, a także firm w segmentach mikro, MŚP i bankowości korporacyjnej. Jako Bank Zielonych Zmian wspieramy Klientów w przechodzeniu na gospodarkę niskoemisyjną oraz inspirujemy Klientów do podejmowania odpowiedzialnych decyzji finansowych. Konsekwentnie realizujemy strategię finansowania inwestycji wywierających pozytywny wpływ: społeczny, gospodarczy i środowiskowy.

Zrównoważone finanse (#zrównoważonefinanse) oraz pozytywny wpływ naszej działalności na otoczenie i interesariuszy (#pozytywnabankowość) to nasza wspólna odpowiedzialność. Najważniejszym zobowiązaniem Banku BNP Paribas jest finansowanie rozwoju gospodarki w sposób etyczny, odpowiedzialny i zgodny z zasadami zrównoważonego rozwoju, ujętymi m.in. w Agendzie 2030 definiującej 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ (SDGs).

Zrównoważony rozwój stanowi ważny filar strategii biznesowej GObeyond na lata 2022-2025. Bank koncentruje się w niej na rozwijaniu oferty z pozytywnym wpływem środowiskowym i społecznym oraz produktów połączonych z oceną i wynikami w zakresie ESG (zarządczego (E – environmental, S – social, G – governance), aktywnie wspierając Klientów w zrównoważonej transformacji. Jako instytucja inkluzywna, dostępna dla wszystkich i zaangażowana w kwestie społeczne, Bank zobowiązuje się również konsekwentnie prowadzić aktywne działania w obszarze wspierania różnorodności, wdrażania strategii równościowych i przeciwdziałania dyskryminacji.

Od stycznia 2022 r. zadania z zakresu zrównoważonego rozwoju zostały zebrane w jednym centrum kompetencyjnym - Obszarze Zrównoważonego Rozwoju, którego Dyrektorem Wykonawczym został Jarek Rot, Chief Sustainability Officer. W skład Obszaru Zrównoważonego Rozwoju wchodzą trzy jednostki Departament Wsparcia Transformacji Energetycznej, Departament CSR i Zrównoważonych Finansów, Zespół Inicjatyw Zrównoważonego Rozwoju i Raportowania.

Skupiając się w naszej działalności na aspektach ESG, w 2020 r. powołaliśmy decyzją Zarządu Radę ds. Zrównoważonego Rozwoju (Sustainability Council), która wraz z Chief Sustainability Officer (CSO), Sustainability Officerami reprezentującymi różne jednostki Banku wspólnie tworzy Sustainability Community.

Dodatkowo Bank zwraca szczególną uwagę na finansowanie sektorów uznanych za wrażliwe pod kątem ryzyka ESG i ogranicza swój udział w branżach powszechnie uznanych za szczególnie szkodliwe i niezgodne z założeniami zrównoważonego rozwoju. Są to sektory: energetyki węglowej, nuklearny, wydobywczy, rolno-spożywczy, obronny i bezpieczeństwa, tytoniowy, leśny – miazga drzewna, leśny – olej palmowy, paliwowy w zakresie niekonwencjonalnych zasobów ropy naftowej i gazu.

W każdym z sektorów, które Bank uznał za szczególnie szkodliwe, realizujemy Polityki i Zasady CSR. Aby zostać Klientem Banku lub uzyskać finansowanie podmiot musi spełnić szereg wymogów uregulowanych w Polityce dla danego sektora. Wobec sektorów szczególnie szkodliwych pod kątem zrównoważonego rozwoju Bank podejmuje strategiczne decyzje o wyjściu z obsługiwania Klientów do nich należących:

* Od 2018 r. Bank realizuje proces wyjścia z finansowania sektora tytoniowego. Jest to zbieżne z globalną decyzją Grupy BNP Paribas z 2017 r. o zaprzestaniu działalności finansowej i inwestycyjnej w odniesieniu do producentów wyrobów tytoniowych oraz plantatorów i hurtowników, których główny przedmiot działalności związany jest z tytoniem.

* Od 2020 r. Bank zaprzestał finansowania sektora chowu i hodowli zwierząt futerkowych, realizując ograniczenia, które były stopniowo wdrażane od 2017 r.

* W 2020 r. Grupa zaostrzyła politykę wobec Klientów, których działalność dotyczy węgla energetycznego, kontynuując oraz rozszerzając obostrzenia wprowadzane od 2015 r. w związku z procesem wyjścia Grupy BNP Paribas z finansowania sektora węglowego do 2030 r. (w krajach OECD, do 2040 r. w pozostałych).

Opublikowane pierwotnie 2022-04-07

Nic się nie zmieni, jeżeli nie zaczniemy działać

Twórcy Programu

Maria Andrzejewska

Bolesław Rok

Koordynatorzy Programu

Magdalena Jaśkiewicz

Centrum UNEP/GRID-Warszawa

magdalena.jaskiewicz@gridw.pl

+48 662 629 372

Michał Purol

Centrum UNEP/GRID-Warszawa

michal.purol@gridw.pl

+48 608 411 486

Organizator

GRID

Patronat Medialny

Rzeczpospolita300gospodarkaTygodnik klimatycznyEko Guruświat ozeTeraz Środowisko
Food FaktyArchitecture SnobArchitekturaHotel ManagementNNO - nienieodpowiedzialniEcoeconomia

Partnerzy Programu

KoźmińskiChapter Zero PolandHavasKancelaria prawna Woźnic & Partners Spółka Jawna

© Climate Leadership 2022. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Icons made by Freepik from www.flaticon.com