utworzono: 2021-06-18

Biznes na torze przeszkód. Global Risks Report 2021

foto

Bezpośrednie koszty społeczne i ekonomiczne towarzyszące pandemii COVID-19 są ogromne. Grożą zniweczeniem lat postępów w zmniejszaniu ubóstwa i nierówności na świecie oraz dalszym niszczeniem spójności społecznej i globalnej współpracy, które osłabiały się już przed uderzeniem wirusa.

Autorzy raportu „Global Risks Report 2021” wskazują na wysokie ryzyko utraty miejsc pracy, powiększającą się skalę nierówności cyfrowych, narastające problemy w interakcjach społecznych oraz utracone szanse na poprawę poziomu i jakości życia dla dużej części globalnej populacji. Wywołane lub spotęgowane pandemią COVID-19 niepokoje społeczne, rozdrobnienie polityczne i napięcia geopolityczne będą negatywnie wpływać na skuteczność reakcji wobec kluczowych zagrożeń następnej dekady: cyberataków, broni masowego rażenia i, co najważniejsze, narastającego kryzysu klimatycznego.

Świat (po) pandemii

W 2020 roku ryzyko globalnej pandemii stało się rzeczywistością. Rządy, przedsiębiorstwa i społeczeństwa na całym świecie dokonują przeglądu szkód wyrządzonych w ciągu ostatniego roku, podejmując decyzje dotyczące odbudowy po kryzysie wywołanym rozprzestrzenianiami się wirusa. Wzmocnienie prognozowania strategicznego wydaje się być teraz ważniejsze niż kiedykolwiek. Stwarza to możliwość zwrócenia uwagi i znalezienia skuteczniejszych sposobów identyfikowania i komunikowania ryzyka decydentom.

Raport „Global Risks Report 2021” koncentruje się na zagrożeniach i konsekwencjach pogłębiających się nierówności i fragmentacji społecznej, wskazując na kluczową rolę strategii odbudowy po pandemii COVID-19. Bezczynność wobec nierówności ekonomicznych i podziałów społecznych może jeszcze bardziej opóźnić działania na rzecz walki z kryzysem klimatycznym, który stanowi najważniejsze zagrożenie dla ludzkości.

Raport przygotowany został w oparciu o Global Risks Perception Survey (GRPS) - sondy, przeprowadzonej wśród 650 członków różnych instytucji w ramach Światowego Forum Ekonomicznego (World Economic Forum). Publikacja zawiera najważniejsze wnioski z przeprowadzonego badania, jak również prezentuje propozycje działań w celu wzmocnienia odporności, w oparciu o wnioski wyciągnięte z pandemii, a także z historycznej analizy ryzyka.

Środowisko w czołówce ryzyk

Wśród najbardziej prawdopodobnych zagrożeń w ciągu najbliższej dekady znajdują się ekstremalne warunki pogodowe, niepowodzenia działań na rzecz klimatu i spowodowane przez człowieka szkody środowiskowe. Ponadto wskazano na problemy związane z koncentracją władzy w rękach dużych podmiotów technologicznych, nierównościami wynikającycmi z nierównego tempa cyfryzacji oraz ryzyko zagrożeń dla cyberbezpieczeństwa. Wśród najpoważniejszych pod względem skali zagrożeń na pierwszym miejscu znalazły się również choroby zakaźne, następnie niepowodzenie działań na rzecz klimatu i inne zagrożenia dla środowiska, a także broń masowego rażenia oraz kryzysy bytowe związane ze wzrostem zadłużenia.

COVID-19 przyspieszył czwartą rewolucję cyfrową, przynosząc zarówno ogromne korzyści, ale także zagrożenia związane z tzw. nierównościami cyfrowymi, potęgowanymi przez rosnącą zależność od technologii, szybko przyspieszającą automatyzację, manipulację informacjami oraz nierówności w umiejętnościach w społeczeństwie i możliwościach skorzystania z owoców postępu technologicznego w poszczególnych krajach.

Uniknąć najgorszego

Poczucie rozczarowania wśród młodzieży oraz utracone przez nią szanse rozwoju w krótkim czasie mogą stać się krytycznym zagrożeniem dla globalnej gospodarki. Dotychczasowe osiągnięcia społeczne mogą zostać podważone przez tzw. stracone pokolenie, które utraci wiarę w istniejące instytucje gospodarcze i polityczne, co może prowadzić do naruszenia stabilności geopolitycznej oraz osłabienia globalnej współpracy gospodarczej.

Autorzy Raportu wskazują na kluczowe znaczenie doświadczeń związanych z pandemią COVID-19 jako podstawy dla wzmocnienia procesów prognozowania ryzyka oraz przygotowania się na kolejne kryzysy.

Reakcja na pandemię stwarza możliwość wzmocnienia ogólnej odporności krajów, przedsiębiorstw i społeczności międzynarodowej na wyzwania przyszłości, m.in. poprzez formułowanie ram analitycznych obejmujących całościowy i systemowy pogląd na skutki ryzyka, wzmocnienie współpracy międzynarodowej i międzysektorowej, usprawnienie komunikacji ryzyka oraz zwalczanie dezinformacji oraz rozwój nowych form partnerstwa publiczno-prywatnego w zakresie gotowości na wypadek zagrożeń. Tylko wówczas świat będzie mógł skutecznie przygotować się na kolejne ryzyka oraz minimalizować związane z nimi negatywne konsekwencje.

Opublikowane pierwotnie 2021-06-18

Nic się nie zmieni, jeżeli nie zaczniemy działać

Twórcy Programu

Maria Andrzejewska

Bolesław Rok

Koordynator Programu

Michał Purol

Centrum UNEP/GRID-Warszawa

michal.purol@gridw.pl

+48 608 411 486

Organizator

GRID

Patronat Medialny

Rzeczpospolita300gospodarkaTygodnik klimatycznyEko Guruświat ozeTeraz Środowisko
Food FaktyArchitecture SnobArchitekturaHotel ManagementNNO - nienieodpowiedzialniEcoeconomia

Partnerzy Programu

KoźmińskiChapter Zero PolandHavasKancelaria prawna Woźnic & Partners Spółka Jawna

© Climate Leadership 2022. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Icons made by Freepik from www.flaticon.com